در این نوشته با جواب تمرین صفحه 99 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 99 ریاضی هشتم

1- در هر شکل، بعضی از ضلع‌ها و زاویه‌های مساوی مشخص شده‌اند. مواردی را که اطلاعات داده شده برای تشخیص هم‌نهشتی دو مثلث کافی است، پیدا کنید و بنویسید دو مثلث در چه حالتی هم‌نهشت‌اند.


الف) وتر و یک ضلع

image 247

ب) وتر و زاویهٔ تند

image 246

ج) اطلاعات کافی نیست

image 244

د) اطلاعات کافی نیست

image 245

2- در هر شکل از روابط میان پاره‌خط‌ها، زاویه‌ها، تعریف دایره یا چهارضلعی‌های خاص می‌توانیم نتیجه بگیریم که برخی از اجزای دو مثلث با هم مساوی‌اند. اجزای مساوی را پیدا، و با علامت گذاری مناسب مشخص کنید؛ سپس، حالت هم‌نهشتی دو مثلث را بنویسید. (ز ض ز)

الف) خط d از مرکز دایره می‌گذرد و دو خط a و b بر قطر دایره عمودند.

image 246

ب) خط p از مرکز دایره گذشته است. وتر و زاویه تند

جواب تمرین صفحه 99 ریاضی هشتم

ج) نقطهٔ O مرکز مشترک دو دایره و پاره‌خط‌های AB و CD به ترتیب بر OB و OD عمودند. وتر و یک ضلع

image 248

3- در هریک از موارد تمرین (2)، مشخص کنید هر مثلث را با چه تبدیلی می‌توان بر مثلث دیگر منطبق کرد.


اولی دوران 180 درجه
دومی دوران 180 درجه
سومی تقارن

برچسب شده در: