در این نوشته با جواب تمرین های ترکیبی صفحه 124 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

در صورتی که تمرین‌های ترکیبی زیر را بتوانید انجام دهید، مطمئن می‌شوید، این فصل را به خوبی آموخته‌اید.

image 345

– آیا ممکن است این دو کسر با هم برابر باشند؟ بله امکان دارد برابر باشد


– آیا می‌توان گفت که وقتی تعداد آزمایش‌ها زیاد می‌شوند، انتظار داریم که این دو کسر تقریباً برابر شوند؟

بله هر چه آزمایش بیشتر شود نتایج بدست آمده با مقدار احتمال برابر می شوند.

برچسب شده در: