جواب تمرین های ترکیبی صفحه ۱۵۰ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب تمرین های ترکیبی صفحه ۱۵۰ ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین های ترکیبی صفحه ۱۵۰ ریاضی هشتم

۱- با توجه به شکل روبه رو، اندازهٔ زاویه‌ها و کمان‌های زیر را بنویسید.

image 632

۲- کاغذی مربعی شکل به قطر ٢۴ سانتی‌متر داریم. مطابق شکل، بزرگ‌ترین دایره‌‌ای را که می‌توانستیم روی آن رسم کردیم. قطر این دایره را حساب کنید.

جواب تمرین های ترکیبی صفحه 150 ریاضی هشتم

۳- الف) در شکل زیر، ضلع‌های روبه رو به هم در چهارضلعی با هم برابرند.

چرا چهارضلعی مستطیل است؟ زاویه محاطی رو‌به‌ رو قطر ۹۰ درجه است. متوازی‌الاضلاعی که زاویه قائمه داشته باشد مستطیل است.

ب) شعاع دایره برابر ۵ و عرض مستطیل برابر رادیکال ۱۹ سانتی‌متر است.

طول مستطیل را به دست آورید.

image 633

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه