در این نوشته با جواب تمرین های ترکیبی صفحه 18 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

1- عدد‌های گویا را روی محور نمایش دهید.

image 271

2- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

image 272

گام به گام سایر صفحات درس ضرب و تقسیم عدد های گویا

برچسب شده در: