در این نوشته با جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم

1) اغلب ورزشکاران برای درمان آسیب دیدگی های خود از بسته هایی استفاده می کنند که به سرعت گرما را انتقال می دهند. اساس کار این بسته ها، انحلال برخی ترکیب های یونی در آب است. با توجه به معادله های ترموشیمیایی زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید:

NH4NO3s+26 kJآب درNH4+aq+NO3 aq

CaCl2sآب درCa2+aq+2Claq+83kJ

الف) کدام فرایند انحلال برای سرد کردن محل آسیب دیدگی مناسب است؟ چرا؟

انحلال آمونیوم نیترات در آب، زیرا این فرایند گرماگیر بوده و دمای محلول را پایین می آورد.

ب) از انحلال کامل 2/22g کلسیم کلرید خشک درآب چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟

image 502

1/66 کیلو ژول گرما آزاد می شود.

2) چربی ذخیره شده در کوهان شتر هنگام اکسایش افزون بر آب مورد نیاز، انرژی لازم برای فعالیت های جانور را نیز تأمین می کند. واکنش ترموشیمیایی آن به صورت زیر است :

2 C57H110O6 (aq) + 163 O2 (g)  →  114 CO2 (g) + 110 H2O (l)

∆H = -75520 kJ

حساب کنید از اکسایش هر کیلوگرم چربی، چند کیلوژول انرژی آزاد می شود؟

image 501
جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم
image 497

42404/48 کیلوژول گرما آزاد می شود.

3) کلسترول، یکی از مواد آلی موجود در غذاهای جانوری است که مقدار اضافی آن در دیوارۀ رگ ها رسوب می کند، فرایندی که منجر به گرفتگی رگ ها و سکته می شود. با توجه به ساختار آن به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم

الف) توضیح دهید چرا شیمی دان ها آن را یک الکل سیر نشده می دانند؟

زیرا این ساختار دارای یک گروه هیدروکسیل و یک پیوند دوگانه می باشد.

ب) با توجه به جدول شمارۀ 3، در شرایط یکسان کدام پیوندهای اشتراکی یگانه در ساختار کلسترول آسان تر می شود؟ چرا؟

در ساختار کلسترول، پیوندهای یگانه به صورت زیر می باشد:

[C-O , C-C , C-H , O-H]

که به ترتیب از راست به چپ، دارای آنتالپی های پیوند 463، 413، 348، 380 کیلوژول بر مول می باشند. بنابراین پیوند C-C راحت تر شکسته می شود.

4) از مصرف هر گرم آلومینیم در واکنش ترمیت، kJ 15/24 گرما آزاد می شود.

2 Al (s) + Fe2O3 (s)  →  2 Al2O3 (s) + 2Fe (l)

الف) این مقدار گرما، دمای صدگرم آب خالص را چند درجۀ سلسیوس افزایش می دهد؟

جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم

ب) ΔH واکنش ترمیت را حساب کنید.

image 505

بر اساس معادله موازنه شده، دو مول آلومینیوم به مصرف می رسد، بنابراین :

و چون گرما آزاد می شود :

5) با توجه به واکنش ترموشیمیایی:

H2 (g) + I2 (s) + 53 kJ  →  2 HI (g)

آنتالپی واکنش

H2 (g) + I2 (g)  →  2 HI (g)

را حساب کنید. راهنمایی : آنتالپی فرازش (تصعید) ید را در نظر بگیرید.

H2 (g) + I2 (g)  →  2HI (g)     ∆H = ? kJ

H2 (g) + I2 (s)  →  2HI (g)     ∆H1 = 53 kJ  بدون تغییر

(نوران)

I2 (s)  →  I2 (g)             ∆H2 = 63/5 kJ

H2 (g) + I2 (s)  →  2HI (g)          ∆H1 = 53 kJ 

I2 (s)  →  I2 (g)                           ∆H2 = 63/5 kJ

H2 (g) + I2 (s)  →  HI (g)     ∆H = ∆H1 + ∆H2 = 53 – 62/5 = -9/5 kJ 

6) شکل زیر واکنش میان گاز هیدروژن و بخار بنفش رنگ ید را در دمای معینی نشان می دهد.

image 508
جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم

اگر هر ذره هم ارز با 0/1 مول از ماده و سامانه دو لیتری باشد، سرعت واکنش را پس از 20 دقیقه  (b)و پس از 40 دقیقه (c) برحسب مول بر لیتر ساعت حساب و با یکدیگر مقایسه کنید.

از آنجا که زمان بر حسب min داده و بر حسب h خواسته شده است، بنابراین min را به h تبدیل کنیم:

H2 (g) + I2 (s)  →  2HI (g)

image 503

سرعت واکنش در بازه (0 تا 20 دقیقه) :

image 498

سرعت واکنش در بازه (0 تا 40 دقیقه) :

image 499
جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم

7) ΔH واکنش

C2H4 (g) + H2 (g)  →  C2H6 (g)

را با استفاده از :

الف) جدول 2 و 3 حساب کنید.

7) الف)

image 506
جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم
image 501
جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم

ب) آنتالپی سوختن اتن، اتان و هیدروژن که به ترتیب برابر با 1410- ، 1560- و 286- کیلوژول بر مول است، حساب کنید.

∆H = H2 + H1  →  ∆H = [-1560] – [-1410 + (-286)] = +136 kJ

پ) ΔH محاسبه شده از کدام قسمت را برای یک گزارش علمی انتخاب می کنید؟ توضیح دهید.

قسمت الف با استفاده از آنتالپی پیوند، زیرا مقادیر ارائه شده در قسمت ب آنتالپی سوختن هست که می بایستی آنتالپی استاندارد تشکیل این مواد به جای آنتالپی سوختن ذکر شود.

8) با توجه به جدول زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم

الف) اگر بدن فردی نیاز فوری و ضروری به تأمین انرژی داشته باشد، کدام خوراکی را پیشنهاد می کنید؟ چرا؟

برگه زردآلو، زیرا کربوهیدرات بیشتری داشته و این ماده سریع تر جذب بدن می شود و تولید انرژی می کند.

ب) مصرف کدام خوراکی را برای فعالیت های فیزیکی که در مدت طولانی تری انجام می شوند، مناسب می دانید؟ توضیح دهید.

بادام، زیرا با توجه به مقدار ارزش غذایی ارائه شده، انرژی بیشتری آزاد می کند.

پ) اگر یک فرد 70 کیلوگرمی، 25 گرم بادام خورده باشد، برای مصرف انرژی حاصل از آن چه مدت باید پیاده روی کند؟

حدود 45 دقیقه باید پیاده روی کند.

آهنگ مصرف انرژی در پیاده روی را 190 kcalh^(-1) در نظر بگیرید.

image 504
جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم