در این نوشته با جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی یازدهم

1) در هر یک از موارد زیر ساختار پلیمر یا مونومر خواسته شده را مشخص کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی یازدهم

الف)پلیمر است و مونومر آن پروپن است.

ب) پلیمر است و مونومر آن کلرو اتن است.

پ) مونومر است و پلیمر آن به صورت زیر است.

image 525

ت) مونومر است و پلیمر آن به صورت زیر است.

image 525

ث) پلیمر است و مونومر آن به متیل پروپن است.

image 524

2) در شرایط یکسان انحلال پذیری کدام کربوکسیلیک اسید در آب بیشتر است؟ چرا؟

1) CH3 – COOH

2) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 — COOH

اتانوئیک اسید (ترکیب 1) زیرا بخش ناقطبی یعنی زنجیره کربنی آن کوچکتر است در حالی که در هگزانوئیک اسید (ترکیب 2) زنجیره کربنی بزرگتر است و نیروهای واندروالس بر پیوند هیدروژنی غلبه نموده و در آب که دارای پیوند هیدروژنی است حل نمی شود

3) برای استری با فرمول C2H4O3 :
الف) ساختار آن را رسم کنید.

متیل متانوات

image 526

ب) ساختار الکل و اسید سازندۀ آن را رسم کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی یازدهم

پ) نیروی بین مولکولی را مشخص کنید.

نیروهای بین مولکولی واندروالس از نوع دوقطبی – دوقطبی

ت) جرم مولی را حساب کنید.

M = (2 × 12) + (4 × 1) + (2 × 16) = 60 g/mol

ث) نقطۀ جوش آن را با بیان دلیل با اتانوئیک اسید مقایسه کنید.

اتانوئیک اسید و متیل متانوات با هم ایزومر هستند لذا جرم مولی برابری دارند اما در اتانوئیک اسید نیروهای جاذبه از نوع پیوندهای هیدروژنی است و در متیل متانوات از نوع واندر والس. لذا انتظار می رود اتانوئیک اسید دمای جوش بالاتری داشته باشد.
دمای جوش متیل متانوات :  31/8 °C
دمای جوش اتانوئیک اسید:  118/1 °C

4) بخشی از ساختار مولکول سازندۀ یک پلیمر در شکل زیر ارائه شده است. با توجه به آن:

جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی یازدهم

الف) این پلیمر به کدام دسته از پلیمرها تعلق دارد؟

جزو دسته پلی آمید است

ب) نیروی بین مولکول های این پلیمر از چه نوعی است؟

پیوند هیدروژنی

پ) واحدهای سازنده این پلیمر کدام گروه از مواد زیر است؟

دی آمین ها و دی اسیدها

دی الکل ها و دی اسیدها

آمین ها و اسیدها

پیوند هیدروژنی

5) با توجه به معادلۀ واکنش زیر به پرسش های خواسته شده پاسخ دهید.

CH2=CH2g+Cl2FeCl3SCH2ClCH2Clg       H=-178 kJmol-1

الف) ساختار لوویس فراورده (1، 2 –دی کلرواتان) را رسم کنید.

image 530

ب) نمودار آنتالپی واکنش را رسم کنید.

image 528
جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی یازدهم

پ) حساب کنید از واکنش 42 گرم گاز اتن با مقدار کافی از گاز کلر، چند کیلو ژول گرما مبادله می شود؟

6) واکنش پلیمری شدن اتن در شرایط گوناگونی به تولید پلی اتنهایی با جرم مولی میانگین متفاوت منجر می شود. تجربه نشان می دهد که جرم مولی میانگین به مقدار کاتالیزگرهای واکنش بستگی دارد. در جدول زیر نتایج یک پژوهش تجربی در این مورد داده شده است.

جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی یازدهم

الف) در چه نسبت مولی از این دو کاتالیزگر پلی اتن با بیشترین جرم مولی تولید می شود؟

اگر نسبت مولی کاتالیزگر  2به 1 برابر سه به یک باشد پلی اتن بیشترین جرم مولی را خواهد داشت

ب) تغییر جرم مولی پلیمر را برحسب نسبت مولی کاتالیزگر شماره 1به  2رسم کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی یازدهم

پ) در نسبت مولی 8 به 1از این کاتالیزگرها جرم مولی را پیش بینی کنید.

210 کیلوگرم

ت) تحلیل خود از داده های جدول و نمودار رسم شده را بیان کنید.

گاهی می توان از مخلوط کاتالیزگرها کارایی بهتری دریافت نمود و نوع و مقدار کاتالیزگر ها اهمیت دارند و باید بهترین شرایط برای تهیه پلیمر را پیدا نمود