در این نوشته با جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم

1- برای هر یک از جمله های زیر دلیلی بنویسید.

آ) استفاده از کاتالیزگر در صنایع گوناگون سبب کاهش آلودگی محیط زیست می شود.

کاتالیزگرها سبب می‌شوند که واکنش‌ها در دمای پایین‌تر انجام شوند، بنابراین سوخت فسیلی کمتری مصرف شده و آلودگی محیط زیست کمتر می‌‌شود.

همچنین، کاتالیزگر سبب کاهش انرژی فعال سازی (Ea) واکنش ها می شود. با کاهش یافتن این نوع انرژی، گازهای آلاینده مثل CO2 حذف یا کاهش می یابند و در نهایت میزان ورود [بیشتر] آن ها به هواکره (اتمسفر) کاهش می یابد.

ب) در تعادل‌های گازی گرماگیر با افزایش دما در فشار ثابت، K افزایش می‌یابد.

طبق اصل لوشاتلیه، با افزایش دما در یک تعادل گازی فرضی گرماگیر q+A+B⇌C  تعادل برای مصرف گرما باید در جهت رفت جابه‌جا شود؛ در نتیجه غلظت فراورده‌ها بیشتر شده،K افزایش می‌یابد.

پ) هر واکنشی که در آن ترکیب آلی اکسیژن دار از یک هیدروکربن تولید می شود، واکنش اکسایش ــ کاهش است.

در این نوع واکنش‌ها با تبدیل هیدروکربن به یک ترکیب آلی اکسیژن‌دار، حتماً عدد اکسایش کربن تغییر می‌کند و هر واکنشی که در آن حداقل یکی از اتم‌ها تغییر عدد اکسایش دهد، واکنش اکسایش – کاهش است.

2- با توجه به نمودارهای زیر به پرسش ها پاسخ دهید

جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم

آ) انرژی فعال سازی و آنتالپی هر واکنش را روی نمودار مشخص کنید.

image 289

ب) سرعت کدام واکنش در شرایط یکسان کمتر است؟ چرا؟

واکنش NO+O3®NO2+O2، زیرا انرژی فعال‌سازی کمتری دارد.

3- در کدام سامانه تعادلی زیر، کاهش حجم سامانه در دمای ثابت سبب افزایش مقدار فرآورده ها می شود؟ توضیح دهید.

image 282

آ)با کاهش حجم ¬ فشار افزایش می‌یابد ¬واکنش تعادلی باید به سمت مول گازی جابه‌جا شود ¬تعادل به سمت رفت پیش می‌رود ¬مقدار فراورده افزایش می‌یابد.

ب) با کاهش حجم ¬ فشار افزایش می‌یابد ¬تعادل به سمت مول گازی جابه‌جا می‌شود ¬واکنش برگشت‌ انجام می‌شود  ¬مقدار فراورده کاهش می‌یابد.

پ) چون تعداد مول‌های گازی دو طرف برابر است ¬تغییر حجم تأثیری در جابه‌جایی تعادل و میزان فراورده ندارد.

4- با توجه به نمودار روبه رو، درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید:

جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم

آ) انرژی فعال سازی از آنتالپی واکنش بزرگ تر است.

درست

ب) آنتالپی (محتوای انرژی) فراورده ها از واکنش دهنده ها کمتر است.

نادرست

پ) مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش دهنده ها بزرگ تر از فراورده ها است.

نادرست

ت) اگر این واکنش درون سیلندر با پیستون روان به تعادل برسد، با افزایش فشار در دمای ثابت، شمار مول های اوزون کاهش می یابد.

نادرست

5- شکل زیر پیشرفت واکنش تبدیل گاز بی‌رنگN2O4  به گاز قهوه‌ای رنگNO2  را با گذشت زمان در دمای ثابت نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.

جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم

آ) آیا واکنش به تعادل رسیده است؟ توضیح دهید.

بله در دو شکل آخر غلظتN2O4  وNO2  ثابت مانده است.

ب) اگر حجم سامانه 2 لیتر و هر ذره هم ارز با 0/01 مول از آن گونه باشد، ثابت تعادل واکنش زیر را در این دما حساب کنید.

image 281
image 291

6ــ با توجه به ساختار ترکیب های آلی زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

image 284

آ) عدد اکسایش هر یک از اتم های کربن ستاره دار را تعیین کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم

ب) در تبدیل ترکیب (2) به ترفتالیک اسید، عدد اکسایش کدام اتم ستاره دار تغییر می کند؟ توضیح دهید.

با تعیین عدد اکسایش کربن در ترفتالیک‌اسید، در می‌یابیم که عدد اکسایش کربن بیرون حلقهٔ بنزنی تغییر می‌کند.

image 288
جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم

پ) روش تهیه یک دیاستر از مواد (1) و (2) را با نوشتن معادله های شیمیایی موازنه شده نشان دهید.

جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم

7- هر یک از موارد زیر سنتز یک فراورده هدف را نشان می دهد. هر نقطه چین را با فرمول شیمیایی مناسب پر کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل چهارم شیمی دوازدهم