در این نوشته با جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی یازدهم

1- یون سولفات موجود در 2/45g از نمونه‌ای کود شیمیایی را با استفاده از یون باریم، جداسازی کرده و 2/18 گرم باریم سولفات به دست آمده است. درصد خلوص کود شیمیایی بر حسب یون سولفات چند است؟

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی یازدهم

2- از واکنش 8/1 گرم فلز آلومینیم با خلوص 90 درصد با محلول مس (II) سولفات مطابق واکنش زیر، چند گرم فلز مس آزاد می‌شود؟

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی یازدهم

3- سیلیسیم عنصر اصلی سازندۀ سلول‌های خورشیدی است که از واکنش زیر تهیه می‌شود

image 218

الف) واکنش‌پذیری کربن با سیلیسیم را مقایسه کنید.
 کربن واکنش‌پذیری شیمیایی بیشتری نسبت به سیلیسیم (Si) دارد. زیرا توانسته است این عنصر را از ترکیب با اکسیژن خارج کند.

ب) مقدار ناخالصی در 100 گرم سیلیسیم حاصل 0/001 گرم است. درصد خلوص سیلیسیم را حساب کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی یازدهم

4- نمودار زیر روند کلی تغییر واکنش‌پذیری عنصرهای دورۀ دوم جدول دوره‌ای را نشان می‌دهد.


الف) چرا واکنش‌پذیری عنصرهای گروه 18 در حدود صفر است؟ 
؟ زیرا این عنصرها دارای 8 الکترون در لایه ظرفیت خود می‌باشند (بجز هلیم که دارای 2 الکترون است) و در واکنش‌های شیمیایی شرکت نمی‌کنند.
ب) روند تغییر واکنش پذیری را توضیح دهید. 
واکنش‌پذیری عناصر این دوره را می‌توان به دو دسته طبقه بندی کرد:
1) فلزات: در یک دوره از چپ به راست از واکنش‌پذیری کاسته می‎‌شود.
2) نافلزات: در یک دوره، از چپ به راست بر واکنش‌پذیری افزوده می‌شود.

5- هر یک از هیدروکربن‌های زیر را به روش آیوپاک نامگذاری کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی یازدهم

6- با توجه به واکنش‌های زیر به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید.

image 221
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی یازدهم

7- معدن مس سرچشمۀ کرمان، یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های صنعتی معدنی جهان به شمار می‌رود و بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ مس است. برای تهیۀ مس خام از سنگ معدن آن، واکنش زیر انجام می‌شود.


الف) با مصرف 400kg مس (II) سولفید با خلوص 85 حدود190/54kg مس خام تهیه می‌شود.

بازده درصدی واکنش را حساب کنید.

image 223

ب) چرا این واکنش روی محیط زیست تأثیر زیانباری دارد؟
یکی از فرآورده‌های این واکنش گوگرد دی‌اکسید (So2)  بوده که یک آلاینده محسوب می‌شود.

8- هگزان (C6H14) و 1- هگزن (C6H18) دو مایع بی‌رنگ هستند.

الف) روشی برای تشخیص این دو مایع پیشنهاد کنید.
به این دو مایع مقداری برم می‌افزاییم، تغییررنگ به معنای انجام واکنش برم و مایع (1- هگزان) می‌باشد.
ب) جای خالی را در واکنش زیر پر کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی یازدهم