در این نوشته با جواب تهیه طرح پژوهش صفحه 19 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تهیه طرح پژوهش صفحه 19 تفکر و سبک زندگی هشتم

سه مورد از پرسشهای همکلاسی های خود را که برای شما جالب بود، بنویسید.

1) اعتیاد چیست و چگونه می توان با آن مقابله کرد؟

2) شادی چیست و چرا باید شاد باشیم؟

3) پرخاشگری چیست و راه های مقابله با آن چیست؟