در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 10 زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 10 زمین شناسی یازدهم

درسال گذشته خواندید که دانشمندان پیدایش جهان را با نظریۀ مه بانگ توضیح می دهند. در این باره، اطلاعات بیشتری جمع آوری و درباره پیدایش اجرام آسمانی با هم گفت و گو کنید.

این نظریه بیان می کند که گیتی از یک وضعیت بسیار چگال (متراکم) و داغ نخستین آغاز شده است و در گذر زمان انبساط یافته است.

اگر در زمان به عقب برگردیم، به نقطه ای در گذشته می رسیم که در آن قوانین فیزیکی شناخته شده کارایی خود را از دست می دهند و نقطه تکنیکی نام دارد. این نقطه، نقطه پیدایش گیتی است و بر اساس اندازه گیری های جدید، این لحظه تقریبا 13.8 میلیارد سال پیش رخ داده است. پس از انبساط اولیه گیتی به اندازه کافی سرد شد که امکان پیدایش ذرات زیراتمی و بعدها اتم های ساده، پدید آید. به هم پیوستن ابرهای غول پیکر از عناصر اولیه بر اثر نیروی گرانش، باعث پیدایش ستارگان و کهکشان ها شد.