در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 102 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 102 علوم چهارم

تصویرهای صفحه قبل را ببینید. هر یک از این جانوران در کجا زندگی می کند؟

حلزون در جاهای مرطوب و بقیّه در آب زندگی می کنند.

برچسب شده در: