در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 117 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 117 علوم نهم

در مورد سایر کاربردهای ماهواره ها و سرنوشت آنها پس از اتمام مأموریت اطلاعات جمع آوری کنید و به صورت تصویری به کلاس ارائه نمایید.

در مورد بیشتر موضوعات مانند هواشناسی، سیل، آلودگی هوا، وضعیت دریاها و گسل ها و حتی استفاده های نظامی کاربرد دارند. پس از اتمام مأموریت منهدم می شوند

برچسب شده در: