در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 15 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 15 علوم پنجم

فهرستی از تغییرهای محیط اطراف خود تهیه کنید و آنها را در جدول زیر بنویسید.

تغییربا دخالت انسانبدون دخالت انسان
زرد شدن برگ درختان *
بخار شدن آب دریا *
پختن نان* 
رسیده شدن میوه‌ها روی درخت *
ساختن ظروف مسی* 

برچسب شده در: