در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 162 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 162 علوم نهم

گفته می شود وجود گراز و خرس در جنگل، فوایدی دارد. در این مورد از منابع معتبر، اطلاعاتی را جمع آوری و به صورت گزارش در کلاس ارائه نمایید.

اهمیت گراز: پوزه دراز و محکمی که دارد و از ریشۀ درختان تغذیه می کند. در حین خوردن غذاهای گیاهی خاک را شخم می زنند. در بیابان و علف زارهایی که گراز وجود دارد به دلیل زیر و رو شدن خاک و پاشیده شدن آن روی دانه گیاهان، رویش و تنوع آنها بیشتر است (به همین دلیل به آنها تراکتور طبیعت می گویند(

نکته: البته برای زمین های کشاورزی مناسب نبوده و سبب نابودی محصول می شود. اهمیت خرس: با اینکه همه چیز خوارند ولی اکثراً از دانه و میوه گیاهان استفاده می کنند . پس از خوردن این دانه ها که در بدن خرس جذب نمی شود به همراه مدفوع (که خود نوعی کود محسوب می شود) روی خاک ریخته و با رسیدن رطوبت رویش پیدا کرده و سریعاً رشد می کنند.

برچسب شده در: