در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 88 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 88 علوم پنجم

در مورد تصویرهای زیر و نقش آن ها در فرسایش خاک اطّلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 88 علوم پنجم
جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 88 علوم پنجم

تحقیقات جدید نشان می دهد که انسان هم اکنون مهمترین عامل فرسایش خاک های سطحی زمین محسوب می شود و نقش تخریبی آن در این زمینه از نقش عوامل طبیعی بیشتر است. به گزارش آسوشیتدپرس، محقّقان دانشگاه سیراکیوز در مطالعه ای جدید اعلام کردند روند فرسایش خاک های سطحی زمین توسّط انسان هم اکنون بین 10 تا 15 برابر سریعتر از همین فرایند به شکل طبیعی است.

اطّلاعات جمع آوری شده از سرتاسر جهان توسّط این محقّقان نشان می دهد که هر سال 75 میلیارد تن از خاک های سطحی زمین دچار فرسایش می شود. یکی از عوامل مهم در فرسایش  خاک، پوشش گیاهی است. درختان جنگلی  مراتع مؤثّرترین عوامل محافظ خاک در مقابل فرسایش هستند. نباتات زراعی اثر محافظتی کمتری دارند، ولی این امر در نباتات مختلف یکسان نیست. نباتاتی مانند جو و گندم پوشش نسبتاً کافی برای خاک فراهم می کنند. حال در مناطقی که پوشش گیاهان کم بوده و مناطقی که درختان بسیاری توسّط انسان قطع شده است، فرسایش خاک سریعتر است.

برچسب شده در: