در این نوشته با جواب جمع اوری اطلاعات صفحه 126 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب جمع اوری اطلاعات صفحه 126 علوم نهم

روی قوطی کنسرو مواد غذایی نوشته شده است: « قبل از مصرف به مدت 20 دقیقه آن را بجوشانید». با مراجعه به منابع معتبر، علت آن را پیدا کنید.

زیرا در قوطی کنسرو اگر باکتری بنام (کلستریدوم بوتولونیوم) وجود داشته باشد نوعی سم کشنده تولید می کند که اگر کنسرو را بجوشانیم در اثر گرما تجزیه می شود. (این سم در ماهی خام هم وجود دارد(

برچسب شده در: