در این نوشته با جواب جمع اوری اطلاعات صفحه 72 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب جمع اوری اطلاعات صفحه 72 علوم نهم

دربارهٔ عمق آب در اقیانوس هند و خلیج فارس اطلاعات جمع آوری و با هم مقایسه کنید.


عمق متوسط اقیانوس هند 3840 متر است. عمق متوسط آن 35 متر بوده که در نزدیکی تنگه هرمز به حدود 100 متر می‌رسد.


انرژی سونامی را در سواحل اقیانوس هند و سواحل خلیج فارس با هم مقایسه کنید.


در اقیانوس هند که عمق آب حدود 4000 متر است، سونامی با سرعت 720 کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کند و حتی در مسافت‌های طولانی، کاهش انرژی اندک است. در خلیج فارس که عمق متوسط آب برابر 35 متر است، سرعت حدود 72 کیلومتر بر ساعت است که بسیار کمتر از سرعت موج در اقیانوس‌های آزاد است.


عمق نقطه مبدأ ایجاد سونامی نیز در تعیین انرژی امواج آن مؤثر است انرژی یک سونامی در امتداد عمودی از سطح اقیانوس تا کف آن توزیع می‌شود. بنابراین در آب‌های کم عمق‌تر انرژی متمرکز خواهد شد در نتیجه مخرب‌ترین سونامی‌ها آن‌هایی هستند که نقطه مبدأ آن‌ها سطحی‌تر و به سطح آب نزدیک‌ترند.


احتمال آمدن سونامی در خلیج فارس به دلیل عمق بسیار کم آن وجود ندارد اما اگر در دریای عمان یا اقیانوس‌های دورتر، سونامی رخ دهد ممکن است مقدار ناچیزی از آن به حوزه آبی خلیج فارس نیز برسد.

جواب کوتاه:عمق آب در اقیانوس هند حدوداً 1000 متر ولی در خلیج فارس حداکثر 90 متر می باشد بنابراین انرژی آبتاز (سونامی) در سواحل اقیانوس هند بیشتر و خطرناک تر است.

گام به گام سایر صفحات درس زمین ساخت ورقه ای

برچسب شده در: