در این نوشته با جواب جمع بندی درس صفحه 86 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب جمع بندی درس صفحه 86 روان شناسی یازدهم

با توجه به آنچه از این درس فراگرفتم می خواهم مشکلات مربوط به توجه را کاهش دهم. در این راستا باید این کارها را انجام دهم:

1- تلاش می کنم از بین محرک های محیطی مختلف به آن محرکی توجه کنم که خیلی مهم و با اهمیت می باشد.

2- محکری را که انتخاب کرده ام برای خودم پردازش کرده و معنی دار می سازم به نحوی که آن محرک جزء ملکه های ذهنی من باشد.

3- سعی می کنم موضوعات و محرک ها را از ابعاد و زوایای متفاوت ببینم و به دنبال چرایی و چگونگی موضوع باشم.

4- از انجام همزمان چند تکلیف به خصوص در تکالیف جدید و سخت پرهیز می کنم تا جلوی تقسیم توجه را بگیرم.

5- سعی می کنم که از تمام حواس خودم در یادگیری استفاده کنم. مثل حواس بینایی، شنیداری و …