در این نوشته با جواب حالا تو بگو صفحه 89 فارسی دوم همراه شما هستیم.

سیستانی یعنی کسی که اهل سیستان است.

تبریزی یعنی کسی که اهل تبریز است.

سنگی یعنی چیزی که از سنگ درست شده است.

فلزّی یعنی چیزی که از فلز درست شده است.

برچسب شده در: