در این نوشته با جواب حل مسئله صفحه 2 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب حل مسئله صفحه 2 ریاضی چهارم

معلّم کلاس چهارم دبستان برای شروع درس ریاضی، یکی از مسئله‌های کلاس سوم را انتخاب کرد و از دانش آموزان خواست پس از کشف الگویی که در شکل‌ها وجود دارد، بگویند شکل هفتم با چند دایره درست می‌شود.


در ردیف پایین به تعداد شماره شکل دایره می‌کشیم و سپس در هر مرحله یکی کمتر دایره در ردیف بالایی می‌کشیم تا به یک دایره برسیم.

جواب حل مسئله صفحه 2 ریاضی چهارم

شکل اوّل

جواب حل مسئله صفحه 2 ریاضی چهارم

شکل دوم

جواب حل مسئله صفحه 2 ریاضی چهارم

شکل سوم

جواب حل مسئله صفحه 2 ریاضی چهارم

شکل چهارم

جواب حل مسئله صفحه 2 ریاضی چهارم

شکل هفتم

علی به ترتیب شکل‌های پنجم، ششم و هفتم را رسم کرد تا پاسخ را به دست آورد. شما هم مانند علی به مسئله جواب دهید و کار او را کامل کنید.
مثلا برای رسم شکل چهارم، در ردیف پایین 4 دایره، در ردیف بعدی 3 دایره در ردیف بعدی 2 دایره و در ردیف بالایی نیز یک دایره رسم می‌کنیم.

جواب حل مسئله صفحه 2 ریاضی چهارم

شکل پنجم

(5+4+3+2+1)

جواب حل مسئله صفحه 2 ریاضی چهارم

شکل ششم

(6+5+4+3+2+1)

جواب حل مسئله صفحه 2 ریاضی چهارم

شکل هفتم

(7+6+5+4+3+2+1)

حمید، مانند شکل زیر، در شکل چهارم، شکل سوم را پیدا کرد. شما هم مانند حمید در شکل پنجم شکل چهارم را پیدا کنید.

جواب حل مسئله صفحه 2 ریاضی چهارم
جواب حل مسئله صفحه 2 ریاضی چهارم
جواب حل مسئله صفحه 2 ریاضی چهارم
جواب حل مسئله صفحه 2 ریاضی چهارم

توضیح دهید چه الگویی در کشیدن شکل‌ها وجود دارد.
برای کشیدن هر شکل به تعداد شماره شکل، دایره به پایین شکل قبل اضافه می‌کنیم.
محسن همین مسئله را با روشی دیگر انجام داد. او ابتدا الگوی هندسی را به الگوی عددی تبدیل کرد. سپس تلاش کرد بین عددها رابطه‌ای پیدا کند.

جواب حل مسئله صفحه 2 ریاضی چهارم

آیا شما راه دیگری برای پیدا کردن تعداد دایره‌ها در شکل هفتم می‌شناسید؟

گام به گام سایر صفحات درس حل مسئله با راهبرد الگویابی