جواب حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم


haladars مرداد 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم

معلّم برای شروع درس کسر کلاس چهارم باز هم از مثال‌های کتاب ریاضی سوم شروع کرد. او مسئله‌ی زیر را مطرح کرد:
روی خط کش زیر، سانتی متر بعد از 3 سانتی متر را مشخّص کنید و بگویید چه عددی را نشان می‌دهد.

جواب حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم

مهدیه فاصله‌ی 3 و 4 سانتی متر را نصف کرد و پاسخ داد:
35 میلی متر.

جواب حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم
جواب حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم

سعیده هم همین کار را انجام داد امّا عدد را این طور بیان کرد:
5 میلی متر بعد از 3 سانتی متر یا 3 سانتی متر و 5 میلی متر.
فائزه ابتدا روی خط کش خود سه واحد (سانتی متر) شمرد و سپس 1/2

یک واحد (سانتی متر) را هم نشان داد.
معلّم از روش فائزه تعریف کرد و از او خواست که این فاصله را با یک عدد نشان دهد:

جواب حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم
جواب حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم

2- اعداد زیر را روی محور اعداد نشان دهید و سپس آنها را به صورت عدد مخلوط بیان کنید.


جواب حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه