در این نوشته با جواب حل مسئله صفحه 76 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب حل مسئله صفحه 76 ریاضی چهارم

سال گذشته با زاویه آشنا شدید. هر زاویه یک رأس و دو ضلع (نیم خط) دارد.
اندازه‌ی زاویه با مقدار باز شدن دو ضلع آن کم و زیاد می‌شود.
اندازه‌ی زاویه‌ی (م) از اندازه‌ی زاویه‌ی (ن) بزرگ‌تر است.

image 117
image 113

زاویه‌ی زیر را می‌توانیم به یکی از این سه صورت بخوانیم:
(س م ر) (ر م س) (م)

1- زاویه‌های زیر را نام گذاری کنید و به سه صورت بنویسید.


(آ ب پ) – (پ ب آ) – (ب)

image 119

(ج چ خ) – (خ چ ج) – (چ)

image 120

(د ذ ر) – (ر ذ د) – (ذ)

image 118

2- تمام زاویه‌های شکل زیر را نام ببرید.


(س م ر) – (س ر م) – (م س ر)

image 116

3- در شکل زیر می‌خواهیم تمام زاویه‌ها را نام ببریم. برای اینکه زاویه‌ای را فراموش نکنیم، از روش الگوسازی استفاده می‌کنیم.


از ضلع «ر م» شروع می‌کنیم:
سه زاویه با این ضلع می‌توان پیدا کرد.
کار شما با ضلع «ر م» تمام شد.

image 115

حالا همین کار را با ضلع «دم» انجام دهید.

image 114

پس از آن، ضلع «س م» را درنظر بگیرید.

image 111

در مجموع چند زاویه را نام برده‌اید؟

6 زاویه

جواب حل مسئله صفحه 76 ریاضی چهارم
جواب حل مسئله صفحه 76 ریاضی چهارم

آیا مطمئن هستید که هیچ زاویه‌ای را فراموش نکرده‌اید؟

بله