در این نوشته با جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی سوم

1- الگوهای زیر را ادامه دهید. توضیح دهید که چه رابطه‌ای در آنها وجود دارد.

image 85

2- خانه‌ی مریم در یک ساختمان 10 طبقه است. هر طبقه‌ی آن ساختمان 4 واحد دارد.
– 2 طبقه‌ی آن چند واحد دارد؟ 8 واحد
– 3 طبقه‌ی آن چند واحد دارد؟ 12 واحد
– 7 طبقه‌ی آن چند واحد دارد؟ 28 واحد

7654321طبقه
282420161284واحد
image 86

حمید برای پاسخ دادن به سؤال‌های بالا شکل‌های زیر را کشیده است.

بین تعداد واحدها و شکل‌های زیر چه رابطه‌ای وجود دارد؟ توضیح دهید.

با توجه به شکل می‌توان فهمید با افزایش هر طبقه 4 واحد به واحدهای قبلی اضافه می‌شود.

جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی سوم
جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی سوم

3- مغازه داری هر عدد شکلات را 450 ریال می‌خرد و 500 ریال می‌فروشد.
با کامل کردن جدول، سود فروش هر عدد شکلات را حساب کنید.

987654321تعداد شکلات‌ها
45040035030025020015010050سود شکلات‌ها

حالا به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

– اگر این مغازه‌دار 4 عدد شکلات بفروشد، چقدر سود می‌کند؟ 200 ریال


– چند عدد شکلات باید بفروشد تا 300 ریال سود کند؟ 6 عدد شکلات


 چند عدد شکلات باید بفروشد تا با سود آن‌ها بتواند یک عدد شکلات بخرد؟ 9 عدد باید بفروشد.

4- یک ساختمان 5 طبقه ساخته شده است. بالاترین طبقه‌ی آن 2 واحد دارد، امّا هر یک طبقه که پایین می‌رویم، 2 واحد به تعداد واحدها اضافه می‌شود.
– چه الگویی بین تعداد واحدها در طبقه‌های این ساختمان وجود دارد؟ با کاهش هر طبقه، 6 اتاق خواب به تعداد اتاق‌های خواب اضافه می‌شود. (الگوی شمارش 6 تا 6 تا)

12345طبقه
108642واحد
302418126اتاق
جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی سوم

برچسب شده در: