در این نوشته با جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی سوم

1ـ الگوهای زیر را ادامه دهید. توضیح دهید که بین عددها و شکل ها چه رابطه ای وجود دارد.

جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی سوم

جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی سوم

2ـ خانه ی مریم در یک ساختمان 10 طبقه است. هر طبقه ی آن ساختمان 4 واحد دارد.

2 طبقه ی آن چند واحد دارد؟ ۸ واحد
3 طبقه ی آن چند واحد دارد؟ ۱۲ واحد
7 طبقه ی آن چند واحد دارد؟ ۲۸ واحد

جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی سوم

جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی سوم

حمید برای پاسخ دادن به سؤال های بالا شکل های زیر را کشیده است. بین تعداد واحدها و شکل های زیر چه رابطه ای وجود دارد؟ توضیح دهید.

 با توجه به شکل می توان فهمید با افزایش هر طبقه 4 واحد به واحد های قبلی اضافه می شود.

3ـ مغازه داری نوعی بیسکویت را بسته ای 450 ریال میخرد و 500 ریال میفروشد. با کامل کردن جدول، سود فروش هر بسته بیسکویت را حساب کنید.

جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی سوم

جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی سوم

حالا به سؤال های زیر پاسخ دهید.

اگر این مغازه دار 4 بسته بیسکویت بفروشد، چقدر سود میکند؟ ۲۰۰ ریال

چند بسته بیسکویت باید بفروشد تا 300 ریال سود کند؟ ۶ بسته بیسکوییت

چند بسته بیسکویت باید بفروشد تا با سود آنها بتواند یک بسته بیسکویت بخرد؟ ۹ بسته بیسکوییت

4ــ یک ساختمان 5 طبقه ساخته شده است. بالاترین طبقه ی آن ٢ واحد دارد اما هر یک طبقه که پایین میرویم، ٢ واحد به تعداد واحدها اضافه میشود. در این ساختمان، هر واحد 3 اتاق خواب دارد.

ــ در بالاترین طبقه چند اتاق خواب وجود دارد؟ ۶ اتاق خواب دارد

ــ در پایین ترین طبقه چند اتاق خواب وجود دارد؟ ۳۰ اتاق خواب دارد

ــ چه الگویی بین تعداد واحدها در طبقه های این ساختمان وجود دارد؟ با کاهش هر طبقه، 2 واحد به تعداد واحد ها اضافه می شود.(الگوی شمارش 2 تا 2 تا)

ــ چه الگویی بین تعداد اتاق خواب های طبقه ها وجود دارد؟ با کاهش هر طبقه، 6 اتاق خواب به تعداد اتاق های خواب اضافه می شود.(الگوی شمارش 6 تا 6 تا)