در این نوشته با جواب حل مسئله صفحه 80 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب حل مسئله صفحه 80 ریاضی سوم

1- رضا 4 بسته‌ی 6 تایی شکلات قهوه‌ای و 3 بسته ی 4تایی شکلات شیری دارد. رضا چند شکلات دارد؟


1- تعداد شکلات‌های قهوه‌ای را پیدا کنید. 4×6=24
2- تعداد شکلات‌های شیری را پیدا کنید. 3×4=12
3- تعداد شکلات‌های رضا را پیدا کنید. 24+12=36

جواب حل مسئله صفحه 80 ریاضی سوم
جواب حل مسئله صفحه 80 ریاضی سوم

2- سپیده 2 دسته گل رز قرمز خرید که هر دسته‌ی آن 3 شاخه گل داشت. او 3 دسته گل رز سفید هم خرید که در هر دسته‌ی آن 4 شاخه گل بود. سپیده چند شاخه گل خریده است؟

مانند مسئله‌ی بالا، ابتدا مسئله‌های کوچک (زیرمسئله‌ها) را در ذهن خود در نظر بگیرید.

1- سپیده چند شاخه گل رز قرمز دارد؟ 2×3=6
2- سپیده چند شاخه گل رز سفید دارد؟ 3×4=12
3- سپیده چند شاخه گل رز دارد؟ 6+12=18

3- حسن 15 عکس ماشین دارد. برادرش 5 عکس ماشین کمتر از او دارد. این دو برادر روی هم چند عکس ماشین دارند؟

1- برادر حسن چند عکس دارد؟ 5−15=10
2- حسن و برادرش روی هم چند عکس دارند؟ 15+10=25

برچسب شده در: