در این نوشته با جواب حکایت صفحه 28 فارسی چهارم همراه شما هستیم.

حکایتی که خواندید، با مفهوم کدام یک از مَثَل های زیر ارتباط دارد؟

الف) ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

ب) دست بالای دست بسیار است.

پ) سحرخیز باش تا کامروا باشی.

ت) مرغ همسایه غاز است.