در این نوشته با جواب خارج از کلاس صفحه 51 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب خارج از کلاس صفحه 51 علوم دوم

درباره‌ی انتقال پیام در زمان‌های گذشته تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.

در زمان های قدیم از طریق زیر پیام منتقل می کردند :

انتقال پیام از طریق دود و آتش

انتقال پیام از طریق اشخاص تیزپا و دونده

انتقال پیام از طریق چابک سواران (چاپارها)

انتقال پیام از طریق پرندگان

انتشار پیام از طریق طبل و جارچی ها

استفاده از نامه و پست کردن نامه

برچسب شده در: