در این نوشته با جواب خوانش و فهم صفحه 31 فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب خوانش و فهم صفحه 31 فارسی ششم

1. منظور از بیت «کم گوی و گزیده گوی چون در                    تا ز اندک تو جهان شود پر» چیست؟

کم صحبت کن و تلاش کن سخنان تو مانند مروارید ارزشمند باشد تا از سخنان تو همه جهان بهره مند شوند.

جوابی دیگر:مروارید به دلیل کم‌یابی، ارزشمند و گران بها شده است و همه به دنبال جمع کردن و نگهداری آن هستند، تو هم کمتر حرف بزن تا مردم صحبت های تو را مانند مروارید، ارزشمند بدانند و آن را جمع آوری و حفظ کنند.

2. با توجّه به نشانه گذاری ها، بیت زیر را بخوانید. به نظر شما خواندن کدامیک صحیح است؟ با دلیل بیان کنید.

لاف از سخن، چو در توان زد                      آن خشت بود که، پر توان زد

لاف از سخن چو در، توان زد                      آن خشت بود که پر، توان زد

لاف از سخن چو در، توان زد                  آن خشت بود که پر، توان زد

زیرا معنای آن بصورت زیر خواهد بود:

سخن کوتاه ارزشمند است و مینوان به آن افتخار کرد اما زیاده گویی مثل خشت زدن است و افتخاری ندارد.

گام به گام قسمت های دیگر درس هوشیاری

برچسب شده در: