در این نوشته با جواب خوانش و فهم صفحه 73 فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب خوانش و فهم صفحه 73 فارسی ششم

1 آخرین دو بیتی به چه مفهومی اشاره دارد؟

برای آمدن امام زمان جسمم را آماده می کنم تا در راهش فدا کنم و دلم را نذر می کنم تا ظهورش نزدیکتر شود.

2 در اولین دو بیتی «بی» به چه معناست؟

«بی» به معنای «است» می باشد.

3 در کدام قسمت از خوانش مصراع «باران اجابت تو را می طلبم» مکث وجود دارد؟ چرا؟

در قسمتی که ویرگول گذاشته شده است باید مکث کرد:

بارانِ اجابتِ تو را، می طلبم

زیرا در غیر این صورت معنای مصراع به هم خواهد خورد.

برچسب شده در: