در این نوشته با جواب خودارزیابی صفحه 14 فارسی هفتم همراه شما هستیم.

جواب خودارزیابی صفحه 14 فارسی هفتم

1. چه کسانی در کلاس جنگل سبز، آرزوهای خود را مطرح کردند؟

شبنم – دانه – غنچه – جوجه ی گنجشک – جوجه ی پرستو – جوجه های کبوتران – معلّم

2. منظور شبنم از جمله «می خواهم آفتاب شوم» چیست؟

منظور شبنم این بود که می خواهم با استفاده از گرمای خورشید به بخار تبدیل شوم تا به آسمان بروم و در آن جا دوباره به ابر تبدیل بشوم و دوباره ببارم

3. اگر شما در جنگل سبز بودید، چه آرزویی داشتید؟

بر عهده شما!

برچسب شده در: