در این نوشته با جواب خودارزیابی صفحه 19 علوم و فنون ادبی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خودارزیابی صفحه 19 علوم و فنون ادبی یازدهم

1- حمله مغول برمحتوای شعر و نثر قرن هفتم چه تأثیراتی گذاشت؟

1- فرهنگ شهر ها از خراسان به عراق عجم منتقل شد.قصیده کمرنگ شدوغزل رونق گرفت.مثنوی مجالی برای ظهور عاطفه و اخلاق و عرفان شد.شعر این عصر نرم و دلنشین وبرخوردار از معانی عمیق انسانی وآسمانی شد. نثر بهدو جریان ساده نویسی و پیچیده نویسی گرایش پیدا کرد.

2- دو جریان نثر قرن هفتم را از نظر ویژگی های زبانی بررسی کنید.

الف) جریان نثر ساده

از کتاب های «طبقات ناصری و مرصاد العباد» می توان به عنوان نمونه نثر ساده یاد کرد که گاه دارای سجع و موازنه نیز هستند

ب) جریان نثر پیچیده

پیچیده نویسی را می توان در آثاری چون تاریخ «وصاف و تاریخ جهانگشای جوینی» مشاهده کرد که محتویاتشان عمدتا تاریخ حاکمان وقت است

3- شعر سبک عراقی را با شعر سبک خراسانی از نظر قالب مقایسه کنید.

قالب اصلی سبک خراسانی «قصیده و مثنوی» است. اما قالب اصلی سبک عراقی «غزل» است در سبک عراقی قالب «قطعه» کامل تر است

4- فکر و اندیشه غالب بر آثار مولانا جلال الدین را بیان کنید.

4- معارف بشری و مسائل عرفانی

5- چه عواملی سبک ادبیات فارسی را از خراسانی به عراقی تغییر داد؟ آنها را بررسی کنید.

الف) عوامل سیاسی و اجتماعی مثل روی کار آمدن حکومت های غزنوی و سلجوقی

ب) تغییر مرکز ادبی و سیاسی از خراسان به عراق عجم

6- کدام یک از ویژگی های فکری سبک عراقی موجب پیدایش عرفان در قرن هفتم شد؟

6- سر خوردگی و ناامیدی سعرا و ادبا از اوضاع اجتماعی و تمایل به انزوا طلبی و سیر در فضای معنوی موجب رونق بیشتر عرفان شد.و روحیه تساهل و تسامح خدمت به خلق آزادگی و اعتقاد به بی ثباتی دنیا رواج پیدا کرد.

7- جدول زیر را تکمیل کنید:

image 368