در این نوشته با جواب خودارزیابی صفحه 23 علوم و فنون ادبی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خودارزیابی صفحه 23 علوم و فنون ادبی یازدهم

1- با خوانش درست ابیات، مرز پایه های آوایی یا ارکان آن را مشخص کنید و هر پایه را در خانه خود قرار دهید:

الف) ای خوش منادی های تو در باغ شادی های تو           بر جای نان شادی خورد جانی که شد مهمان تو    (مولوی)

ب) دلم را داغ عشقی بر جبین نه           زبانم را بیانی آتشین ده  (وحشی بافقی)

پ) اسیرش نخواهد رهایی ز بند              شکارش نجوید خالص از کمند  (سعدی)

ت) عنکبوتی را به حکمت دام داد           صدر عالم را درو آرام داد   (عطار)

ث) بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم            فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم  (حافظ)

image 369

2- با خوانش درست بیت ها، رکن های آن را مشخص کنید، سپس خانه هایی به تعداد آن، طرّاحی نموده، هر پایه را در خانه خود جای دهید.

الف) یا رب از عرفان مرا پیمانه ای سرشار ده       چشم بینا، جان آگاه و دل بیدار ده  (صائب)

ب) مکن پیش دیوار غیبت بسی                 بود کز پسش گوش دارد کسی  (سعدی)

پ) باران اشکم می دود وز ابرم آتش می جهد            با پختگان گو این سخن، سوزش نباشد خام را  (سعدی)

ت) هر کسی را سیرتی بنهاده ام              هر کسی را اصطلاحی داده ام  (مولوی)

image 370

ث) مرا گه گه به دردی یاد می کن            که دردت مرهم جان می نماید   (فخر الدین عراقی)

image 372
جواب خودارزیابی صفحه 23 علوم و فنون ادبی یازدهم

3- با توجه به آهنگ بیت های داده شده، با ذوق خود، پایه های آوایی مناسب (غیر از واژه های بیت) را تولید کنید و آن را در خانه های خالی بنویسید.

الف) من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست               کی طمع در گردش گیتیِ دون پرور کنم  (حافظ)

ب) من امشب آمدستم وام بگزارم                 حسابت را کنار جام بگذارم  (اخوان ثالث)

جواب خودارزیابی صفحه 23 علوم و فنون ادبی یازدهم
جواب خودارزیابی صفحه 23 علوم و فنون ادبی یازدهم

4- پیامدهای حملۀ مغولان را بر زبان فارسی در قرن هفتم بررسی کنید.

همانند بسیاری از بخش ها رو به نابودی رفت و بسیاری از ادیبان و شاعران کشته شدند یا فرار کردند ولی یک عامل مثبت هم داشت، با انتقال از خراسان، سبک عراقی که بسیار ارزشمند بود ایجاد گردید.