در این نوشته با جواب خودارزیابی صفحه 26 علوم و فنون ادبی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خودارزیابی صفحه 26 علوم و فنون ادبی دوازدهم

1- با خوانش درست بیت ها و درک پایه های آوایی هر بیت، مشخص کنید که وزن کدام بیت همسان و کدام بیت ناهمسان است؟

ابتدا در هر کدام از گزینه ها، پایه های آوایی را استخراج، سپس بر اساس پایه های استخراج شده، همسانی یا ناهمسانی آن ها را مشخص می کنیم.

منظور از وزن های همسان اوزان یک پایه ای یا اوزانی است که به تناوب و یک در میان، عیناً تکرار شوند. بر همین اساس، وزن هایی از جمله « مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن » یا « مفصول مفاعیل مفاعیل فعولن »، با وجود تکرار برخی ارکان، ناهمسان به شمار می آیند، زیرا این تکرار متقارت و متناوب نیست

الف) آب زنید راه را هین که نگار می رسـد        مـژده دهیـد بـاغ را بـوی بهار می رسـد 
مولوی

image 347
جواب خودارزیابی صفحه 26 علوم و فنون ادبی دوازدهم

وزن: مفتعلن مفاعلن، مفتعلن مفاعلن

(نام بحر: رجز متمن مطئی مخبون)

همسان دولختی

ب) دلم سر به هامون رها می پسندد              سرم بالش از صخره ها می پسندد

شهریار

image 348
جواب خودارزیابی صفحه 26 علوم و فنون ادبی دوازدهم

وزن: فعولن فعولن فعولن فعولن  

بحر: متقارب مثمن سالم

اختیار زبانی: هجای (شَز) حذف همزه است.

همسان یک پایه ای

پ) باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است ؟

محتشم کاشانی

image 349
جواب خودارزیابی صفحه 26 علوم و فنون ادبی دوازدهم

وزن: مفعول فاعلاتُ مفاعیل فاعلن

بحر  مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف

اختیارات شاعری: مصراع اول: هجای 2، 6، 14 و مصراع دوم: هجای 2 و 14: حذف همزه / اختیار وزنی: بلند بودن هجای پایان مصراع

ناهمسان

ت) گشته ام در جهان و آخر کار                    دلبری برگزیده ام که مپرس

حافظ

image 350

وزن:  فاعلاتن مفاعلن فعلن

اختیار وزنی: بلند بودن هجای پایان مصراع

بحر: خفیف مخبون محذوف (مقصور)

ناهمسان

ث) دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند       

از گوشه بامی که پریدیم، پریدیم

وحشی بافقی

image 362
جواب خودارزیابی صفحه 26 علوم و فنون ادبی دوازدهم

وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن  

بحر: هزج مثمن مخبون محذوف (مقصور)

اختیار وزنی: بلند بودن هجای پایان مصراع

ناهمسان

ج) شفای این دل بیمار جز لقای تو نیست

طبیب جان خرابم کسی ورای تو نیست

اسیری لاهیجی

image 351
جواب خودارزیابی صفحه 26 علوم و فنون ادبی دوازدهم

وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

بحر: مجتث مثمن مخبون محذوف (مقصور)

ناهمسان

2- بیت های زیر را تقطیع هجایی کنید و مرز پایه های آوایی هر بیت را مشخص کنید.

الف) راسـتی کـن کـه راسـتان رسـتند            راسـتان در جهـان قـوی دسـتند

اوحدی مراغه ای

image 352

وزن واژه: فاعلاتن مفاعلن فعلن

بحر: خفیف مسدس مخبون اصلم

اختیار وزنی: بلند بودن هجای پایان مصراع

ناهمسان

ب) محمـد کآفرینـش هسـت خاکـش           هـزاران آفریـن بـر جـان پاکـش

نظامی

image 353

وزن واژه: مفاعلین مفاعلین فعولن

بحر: هزج مسدس محذوف

اختیار وزنی: حذف همزه

همسان

پ) با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است

ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت

فرخیان یزدی       

image 363

وزن واژه: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

بحر: مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف (مقصور)

اختیار شاعری: حذف همزه هجای 9 و 14 مصراع اول و هجای 6 مصراع دوم

اختیار وزنی: بلند بودن هجای پایان مصراع

ناهمسان

ت) آتـش حبالوطـن چـو شـعله فروزد           از دل مؤمـن کنـد بـه مجمـره اسـپند

ادیب الممالک فراهانی

image 365

وزن واژه: مفتعلن فاعلات مفتعلن فع

بحر: منسرح مثمن مطوی منحور

اختیار وزنی: بلند بودن هجای پایان مصراع

اختیار زبانی: حذف همزه هجای 5 مصراع اول

ناهمسان

3- کدام بیت ها دو به دو از نظر وزن با هم یکسان اند؟

الف) چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست

سخن شناس نهای، جان من، خطا اینجاست

حافظ

image 355

مُفاعلُن فَعَلاتُن مَفاعِلُن فَعَلُن

ناهمسان

ب) جانـــا نظـــری کـــه ناتوانـــم                        بخشـا کـه بـه لـب رسـید جانـم

عراقی

image 354

مفعولُ مفاعلُن فعولُن (مستفعِلُ فاعلاتُ فع لُن)

ناهمسان

پ) برداشـته دل ز کار او بخـت                       درمانـد پـدر بـه کار او سـخت

نظامی

image 356

مفعولُ مفاعلُن فعولُن

ناهمسان

ت) بیـا بـه خانـه آلاله هـا سـری بزنیـم             ز داغ بـا دل خـود حـرف دیگری بزنیم

قیصرامین پور

image 358

مفاعِلُن فَعَلاتُن مَفاعِلُن فَعَلُن

بنابراین گزینه الف و ت با هم و گزینه های ب و پ نیز با یکدیگر هم وزنند.

4- نشانه های هجایی بیت های زیر را به دو صورت برش بزنید؛ پس از تعیین پایه های آوایی، وزن هر یک را بنویسید.

الف) همت طلب از باطن پیران سحرخیز          زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند

فروغی بسطامی

صورت نخست:

image 364

صورت دوم:

image 367

در علم عروض، صورت دوم جداسازی در نام گذاری اوزان عروضی، استفاده می شود.

ب) کشتی شکستگانیم، ای باد شرطه برخیز      باشـد کـه باز بینیـم دیـدار آشـنا را

حافظ

صورت نخست:

جواب خودارزیابی صفحه 26 علوم و فنون ادبی دوازدهم
جواب خودارزیابی صفحه 26 علوم و فنون ادبی دوازدهم

صورت دوم:

image 357

* این هجا به صورت نیم/ ءی نیز قابل جداسازی است.

همان طور که در سال گذشته خواندیم، در پایان نیم مصراعِ اوزان دولختی (دوری)، همانند پایان مصراع عمل می شود؛ به این معنا که به هجاهای کوتاه و کشیده در این هجا (پایان نیم مصراع) در هر حالتی، یک هجای بلند به شمار می آیند. این نکته در جداسازی هجاهای تشکیل دهنده یک بیت بسیار مهم است،

پ) ای سـرو بلنـد قامـت دوسـت                      وه وه کـه شـمایلت چـه نیکوسـت!

سعدی

صورت نخست:

image 359
جواب خودارزیابی صفحه 26 علوم و فنون ادبی دوازدهم

وزن ناهمسان

ت) لبخنـد تـو خلاصـه خوبی هـا اسـت              لَختـی بخنـد، خنـدۀ گل زیبـا اسـت

قیصر امین پور

صورت نخست:

image 360

صورت دوم:

جواب خودارزیابی صفحه 26 علوم و فنون ادبی دوازدهم
جواب خودارزیابی صفحه 26 علوم و فنون ادبی دوازدهم

مفهوم این بیت، وطن دوستی ست. وطن دوستی و علاقه به میهن، می تواند باعث بی قراری دائمی یک فرد باشد؛ زیرا همیشه نگران بی تاب وطن خویش است. (اغراق در توصیف وطن دوستی)