در این نوشته با جواب خودارزیابی صفحه 34 فارسی هفتم همراه شما هستیم.

جواب خودارزیابی صفحه 34 فارسی هفتم

1. امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، بیان کنید.

جوان و نوجوان خوب اهل فکر کردن ، دریافتن و تحلیل کردن هستند

2. منظور از عبارت «آینده با حرف ساخته نمی شود» چیست؟

با حرف زدن نمی توان آینده را ساخت و به پیشرفتی دست پیدا کرد . ساختن آینده نیاز به تلاش و

کار هوشمدانه ی همراه با ایمان و پیگیری مستمر دارد

3. شما ویژگی های برجسته جوان امروز ایرانی را چه چیزهایی می دانید؟

پرشور – صلاح – پاکدامنی – پارسایی – صداقت – شور و شعور – با همّت – با ایمان و مومن

برچسب شده در: