در این نوشته با جواب خودارزیابی صفحه 40 فارسی هفتم همراه شما هستیم.

جواب خودارزیابی صفحه 40 فارسی هفتم

1. .منظور شاعر از «آسمان مثل یک تبسّم شد» چیست؟

همانطور که تبسم و لبخند گرمی را بین انسان ها به وجود می آورد با آمدن بهار آسمان هم گرم و زندگی بخش می شود و گرما و زندگی بخشی خود را مانند لبخندی به همه می بخشد

2.. به نظر شما، چرا بزرگ ترها از دوره نوجوانی و جوانی خود معمولا با حسرت و آه، یاد می کنند؟

چون فرصتی برای برگشت به آن دوران و استفاده ی درست از آن ندارند

3. «نوجوانی زیباست»؛ چه کنیم تا زیباتر شود؟

باید قدر آن را بدانیم و زیبایی و قشنگی آن را با کم حوصلگی و دلخوری های بیهوده زشت و تاریک نکنی

برچسب شده در: