در این نوشته با جواب خودارزیابی صفحه 93 فارسی هفتم همراه شما هستیم.

جواب خودارزیابی صفحه 93 فارسی هفتم

١. معلّم، برای تشویق نیما چه کرد؟

به او کتابی داد تا مطالعه کند

٢. دکتر حسابی و دکتر کاظمی آشتیانی چه خصوصیات مشترکی داشتند؟

هر دو به قرائت قرآن و شعر و ادبیات و مطالعه علاقه مند بودند

٣. به نظر شما چرا دکتر حسابی، « علم بدون عمل » با مخالف بود؟

زیرا علم تنها ، فایده ای ندارد و علم وقتی مفید است که به توان از آن برای استقلال و شکوفایی و

پیشرفت و خود و جامعه استفاده کرد

برچسب شده در: