در این نوشته با جواب خودت را امتحان کن صفحه 104 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 104 پیام های آسمانی هفتم

١. نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید.

الف) روییدن مو در برخی قسمت های بدن

ب) فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است

ج) رسیدن به سن بلوغ  این سن برای پسران و دختران به شرح ذیل است:

پسران : پایان پانزده سال قمری یعنی ۱۴ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز هجری خورشیدی

دختران : پایان نه سال قمری یعنی ۸ سال و ۸ ماه و ۲۱ روز هجری خورشیدی

٢. توضیح دهید از چه زمانی باید فراگیری تکالیف شرعی را آغاز کرد؟ چرا؟

خوب است پیش از رسیدن به سن بلوغ (با کمک پدر و مادر) وظایف دینی خود را فرا بگیریم و با تمرین این تکالیف ، علاوه بر بهره مندی از پاداش الهی ، آمادگی کافی را در خود ایجاد کنیم .

٣. تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید.

بدین معناست که برای شناخت احکام ، مراجعه به متخصص در احکام دین داشته باشیم .

۴. سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید.

الف) زنده باشد .

ب) شیعه دوازده امامی باشد

ج) عادل باشد

د) اعلم (با سوادتر از همه) باشد.