در این نوشته با جواب خودت را امتحان کن صفحه 21 پیام های آسمان هفتم همراه شما هستیم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 21 پیام های آسمان هفتم

1) چرا برخی انسان‌ها با وجود اینکه خداوند از آنها مراقبت می‌کند، دچار حادثه می‌شوند؟


به دلیل این که گاهی انسان‌ها با بی‌دقتی یا سهل‌انگاری یا حتی از سر نادانی، خودشان را در برابر حوادث قرار می‌دهند. در حقیقت این افراد با اشتباهات یا گناهانی که مرتکب می‌شوند، خودشان را از حفاظت خداوند و حمایت فرشتگان محروم می‌کنند.


2) استفاده صحیح از نعمت شکر نعمت و استفاده ناصحیح از نعمت ناسپاسی در برابر خداوند است.


3) شکر واقعی نعمت چیست؟ توضیح دهید.


شکر واقعی نعمت این است که از نعمت‌ها در راه حرام استفاده نکنیم.