در این نوشته با جواب خودت را امتحان کن صفحه 52 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 52 پیام های آسمانی نهم

1. در چند جمله کوتاه، اتفاقات {بعد} از ظهور امام زمان را توصیف کنید.

1) عدالت و برابری سراسر جهان فراگیر می شود.

2) علم و دانش شکوفا می شود.

3) حرص و ثروت اندوزی از بین می رود.

4) برکات الهی زیاد می شود.

5) انسان ها فقط خدا را پیروی می کنند.

2. قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح عمری طولانی داشت و فقط 950 سال قوم خود را به سوی خدا دعوت می کرد. از این خبر چه نتیجه ای می توان گرفت؟

با توجّه به این آیه، داشتن عمر طولانی برای انسان نشدنی نیست.

3. با توجه به سخن امام رضا سه مورد از ویژگی های منتظران واقعی امام زمان (عج) را بنویسید.

الف) خیرخواهی و مهربانی با مؤمنان ب) گشاده رویی ج) همسایه داری

4. دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی (عج) را بنویسید.

1) آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام (عج)

2) وجود یاران باوفایی که تا پای جان در راه اهداف و آرمان های امام (عج) بایستند.