در این نوشته با جواب خودت را امتحان کن صفحه 57 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 57 پیام های آسمانی هفتم

1. نیکی به پدر و مادر چه تأثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟

دشواری های مرگ بر ما آسان می شود و در دنیا نیز هرگز فقیر و تهی دست نمی شویم

2. علّت آزار و فشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟

او با خانواده اش در خانه بد اخلاقی می کرد.

3. دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید.

نجات یافتن از مرگ بد،  عاقبت به خیری

4. حضرت علی علیه السّلام چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن هراسی نداشت؟

ایشان می فرمایند : کسی که از گناهان بپرهیزد و به واجباتش عمل کند و خود را به اخلاق نیکو بیاراید، دیگر برایش فرقی ندارد چگونه بمیرد. به خدا قسم برای پسر ابوطالب فرقی ندارد که او به سراغ مرگ برود یا این که مرگ به سراغش آید