در این نوشته با جواب خودت را امتحان کن صفحه 70 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 70 پیام های آسمانی هشتم

١ـ دلایل اهمیت نماز خواندن در مسجد را بیان کنید.

در مساجد همواره ذکر و نام خداوند جاری است و معنویت فراوانی در آن وجود دارد؛ از این رو، کسی که برای نماز خواندن به مسجد می رود، نمازش را با توجه بیشتری اقامه می کند. انسان در مسجد میهمان خدا می شود و چه کسی از خداوند قادر در پذیرایی از میهمان تواناتر است؟

٢ـ اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است، آیا واجب است نمازش را دوباره بخواند؟ توضیح دهید.

خیر چون بعد از نماز فهمیده نمازش صحیح است و واجب نیست نمازش را بخواند فقط برای نمازهای بعدی باید آنها را پاک کند.

٣ـ کسی که کف پاهایش خیس است، آیا می تواند بر روی فرش نجس نماز بخواند؟

خیر زیرا خیس بودن کف پا باعث سرایت نجاست می شود.

۴ـ گزینه های درست و نادرست را مشخص کنید.

الف) استفاده از گردنبند و انگشتر طلا برای مردان حرام است

صحیح

ب) استفاده از گردنبند و انگشتر طلا نماز مردان را باطل می کند 

صحیح

ج) اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه کوچک باشد می توان با آن نماز خواند.

غلط