در این نوشته با جواب خودت را امتحان کن صفحه 72 پیام های آسمان هفتم همراه شما هستیم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 72 پیام های آسمان هفتم

١. زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟ چرا؟

پیامبران الهی، زیرا آنها دارای ویژگی های اخلاقی بسیاری بوده اند که در صورت الگو گفتن از آنها می توانیم به بهشت زیبای خداوند راه یابیم.

٢. با ذکر یک نمونه عزّت نفس را تعریف کنید.

عزّت نفس احساس باارزش بودن است؛ یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم. یکی از چیزهایی که ما را کوچک می کند، درخواست انجام کارهایمان از دیگران است. کسی که ارزش خود را می داند هیچگاه خود را با درخواست از دیگران کوچک و خوار نمی سازد.

٣. با توجه به سخن پیامبر، عاقبت خیانت در امانت چیست؟

شخصی که در دنیا به امانت خیانت کند، و آن را به صاحبش پس ندهد، اگر بمیرد بر دین من نمرده است و خدا را در حالی ملاقات خواهد کرد که از او خشمگین است