در این نوشته با جواب خودت را امتحان کن صفحه 78 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 78 پیام های آسمانی هشتم

1- توضیح دهید چگونه روزه گرفتن باعث توجه بیشتر روزه دار به فقرا و مستمندان می شود.

با توجه به سخن امام صادق علیه السلام یکی از حکمت هایی که خداوند روزه را واجب کرد این است که ثروتمندان نیز مزه گرستگی را یجشند و با گرسنگان و فقیران دلسوز و مهربان باشند و به آنان توجه و کمک کنند تا همه مانند هم باشد.

یا: سخن امام صادق علیه السلام

2- چهار مورد از مبطلات روزه را نام ببرید.

1) خوردن    2) آشامیدن    3) فروبردن تمام سر در آب    4) فروبردن غبار یا دود غلیظ به حلق    5) دروغ بستن به خدا و پیامبران و امامان

3- اگر کسی در ماه مبارک رمضان فراموش کند که روزه است و مبطلات روزه را انجام دهد، روزه اش چه حکمی دارد؟

اگر روزه دار فراموش کند که روزه است و یکی از مبطلات روزه را انجام دهند، روزه اش صحیح خواهد بود.

4- آیا شنا کردن در آب روزه را باطل می کند؟ توضیح دهید

با توجه به این که یکی از مبطلات روزه فرو بردن سر به زیر آب است و اگر این کار را برای یک لحظه هم انجام دهد روزه اش باطل می شود.