جواب خودرابیازمایید صفحه 13 شیمی یازدهم


haladars مرداد 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خودرابیازمایید صفحه 13 شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 13 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه 13 شیمی یازدهم

الف) جدول زیر را کامل کنید.

35Br17Cl 9F نماد شيميايی عنصر
[Ar]3d104s2p5[Ne]3s23p5[He]2s22p5 آرایش الکترونی فشرده
4p53p52p5نماد آخرین زیر لایه
432تعداد لایه‌های الکترونی در اتم
۱۱۴۹۹۷۱شعاع اتمی (pm)

ب) پیش‌بینی کنید در شرایط یکسان کدام هالوژن واکنش پذیرتر است. چرا؟


فلوئور ()، زیرا این اتم شعاع کوچک‌تری دارد و به منظور رسیدن به آرایش الکترونی گاز نجیب بعد از خود تنها یک الکترون می‌خواهد، بنابراین هسته‌ی این اتم جاذبه‌ی قوی‌تر را برای الکترون ظرفیت اتم فلزی برقرار کرده و سریع‌تر نسبت به دو اتم دیگر واکنش می‌دهد.


پ) در جدول زیر شرایط واکنش این نافلزها با گاز هیدروژن نشان داده شده است. با توجه به آن، مشخص کنید آیا پیش‌بینی شما درست است. 


بله، همان‌طور که دیده می‌شود فلوئور در دمای پایین‌تر و با سرعت بیشتری نسبت به بقیه اتم‌ها واکنش می‌دهد.

نام هالوژنشرایط واکنش با گاز هیدروژن
فلوئورحتی در دمای −200∘C به سرعت واکنش می‌دهد. 
کلردر دمای اتاق به آرامی واکنش می‌دهد.
برم در دمای 200∘C واکنش می‌دهد.
یددر دمای بالاتر از 400∘C واکنش می‌دهد. 
جواب خودرابیازمایید صفحه 13 شیمی یازدهم

ت) توضیح دهید خصلت نافلزی با شعاع اتمی چه رابطه‌ای دارد.

 با کاهش شعاع اتمی، خصلت نافلزی افزایش می‌یابد. (رابطه‌ی وارون)

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه