در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 12 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب باهم بیندیشیم صفحه 12 شیمی یازدهم

1- با توجه به جایگاه عنصرهای لیتیم، سدیم و پتاسیم (فلزهای قلیایی) در جدول دوره‌ای، پیش‌بینی کنید در واکنش با گاز کلر، اتم‌های کدام یک آسان‌تر الکترون از دست خواهد داد؟ چرا؟

فلز پتاسیم، زیرا این اتم دارای شعاع اتمی بزرگ‌تری بوده و الکترون‌های ظرفیت در موقعیت دورتری از هسته‌ی اتم قرار دارد. بنابراین تأثیر هسته بر الکترون لایه ظرفیت کمتر بوده و الکترون آسان‌تر از اتم جدا می‌شود.

پاسخی دیگر:پتاسیم ، زیرا در گروه پایین تر است و خصلت فلزی یعنی تمایل به از دست دادن الکترون بیشتری دارد و در نتیجه آسان تر الکترون می دهد.

2- تصویر زیر واکنش این فلزها با گاز کلر را در شرایط یکسان نشان می‌دهد. آیا داده‌های این تصویر پیش‌بینی شما را تأیید می‌کند؟ (راهنمایی: هرچه ماده‌ای سریع‌تر و شدیدتر واکنش بدهد، فعالیت شیمیایی بیشتری دارد).

بله، پتاسیم واکنش‌پذیری شدیدتری با گاز کلر دارد و بنابراین نسبت به دو فلز دیگر آسان‌تر الکترون لایه‌ی ظرفیت خود را از دست می‌دهد.

جواب باهم بیندیشیم صفحه 12 شیمی یازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 12 شیمی یازدهم

3- به نظر شما آیا جملۀ «هرچه شعاع اتمی یک فلز بزرگ‌تر باشد، آسان‌تر الکترون از دست می‌دهد» درست است؟ چرا؟

بله، زیرا تأثیر هسته‌ی اتم بر روی الکترون‌های ظرفیت (قطب مثبت در میدان مغناطیسی اتم)، با افزایش فاصله الکترون، کاهش می‌یابد و الکترون راحت‌تر از اتم خارج می‌شود.

پاسخی دیگر:بله شعاع اتمی پتاسیم بزرگ تر از سدیم و لیتیم است و طبق تصویر بالا واکنش پذیری آن نیز بیشتر است. بنابراین با بزرگتر شدن اندازه اتم ، خاصیت فلزی بیشتر و تمایل به از دست دادن الکترون بیشتر می شود. با بزرگتر شدن اتم جاذبه هسته بر روی الکترون کم تر می شود.

4- جدول زیر را کامل کنید و توضیح دهید بین شمار لایه‌های الکترونی با شعاع اتم چه رابطه‌ای وجود دارد.

با افزایش شمار لایه‌های الکترون، شعاع اتمی افزایش می‌یابد. بین شمار لایه‌های الکترونی با شعاع اتمی رابطه مستقیم وجود دارد.

19K11Na 3Li نماد شیمیایی عنصر
[Ar]4s1 [Ne]3s1 [He]2s1 آرایش الکترونی فشرده
4s1 3s1 2s1 نماد آخرین زیر لایه
432تعداد لایه‌های الکترونی در اتم
231185152شعاع اتمی (pm)
جواب با هم بیندیشیم صفحه 12 شیمی یازدهم

5 - با توجه به جدول زیر، پیش‌بینی کنید اتم کدام یک از فلزهای گروه دوم جدول دوره‌ای در واکنش با نافلزها، آسان‌تر به کاتیون M+2  تبدیل می‌شود. چرا؟

استرانسیوم 38Sr ، هرچه شعاع اتمی بیشتر باشد، فلز آسان‌تر الکترون ظرفیتی خود را از دست می‌دهد.

Sr (استرانسیم)Mg (منیزیم)Ca (کلسیم)نام و نماد شیمیایی فلز
۲۱۵۱۹۷۱۶۰شعاع اتمی (pm)
جواب با هم بیندیشیم صفحه 12 شیمی یازدهم

سایر صفحات گام به گام قسمت رفتار عنصرها و شعاع اتم شیمی یازدهم