در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 58 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه 58 شیمی یازدهم

1) یک استکان چای با دمای 90 درجه سانتی گراد درون اتاقی با دمای 25 درجه سانتی گراد قرار دارد. با گذشت زمان، دما و انرژی گرمایی آن چه تغییری می کند؟ چرا؟

دما و انرژی گرمایی آن کاهش می یابد. استکان چای انرژی از دست داده و در نهایت با هوای اتاق هم دما می شود در نتیجه، میانگین انرژی جنبشی ذرات و در پی آن انرژی گرمایی چای کاهش پیدا می کند.

2) با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، عبارت زیر را کامل کنید.

گرما را می توان هم ارز با آن مقدار انرژی گرمایی/دمایی دانست که به دلیل تفاوت در انرژی گرمایی/دما جاری می شود.

گرما را می توان هم ارز با آن مقدار «انرژی گرمایی» دانست که به دلیل تفاوت در «دما» جاری می شود.

3) تکه ای نان و تکه ای سیب زمینی را با جرم و سطح یکسان در دمای 60 درجه سانتی گراد در نظر بگیرید.

اگر آنها را هم زمان در محیطی با دمای 20 درجه سانتی گراد قرار دهیم کدام یک زودتر با محیط هم دما می شود؟ درستی پاسخ خود را در منزل بررسی کنید.

نان و سیب زمینی هر دو تقریبا از نشاسته تشکیل شده اند بنابراین سرعت هم دما شدن با محیط به میزان آب موجود در آن ها بستگی دارد. از آنجا که مقدار آب در نان کمتر است زودتر با محیط همدما می شود.