در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 64 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه 64 شیمی یازدهم

1) نماد Q را در هر معادله وارد کرده سپس علامت «∆H» را در هر مورد مشخص کنید.

جواب خودرابیازمایید صفحه 64 شیمی یازدهم
جواب خودرابیازمایید صفحه 64 شیمی یازدهم

2) اگر برای تولید یک مول گاز اوزون از گاز اکسیژن، آنتالپی به اندازۀ 143 kJ افزایش یابد، آنتالپی واکنش 3O2 (g)    2O3 (g) را در جهت رفت و برگشت حساب کنید.

تولید اکسیژن (برگشت) سطح انرژی واکنش دهنده و فراورده جابه جا می شود لذا 1144 کیلو ژول

image 161