در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 66 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه 66 شیمی یازدهم

با استفاده از داده های جدول 5، آنتالپی هر یک از واکنش های زیر را پیش بینی کنید.

الف)           H2O (g)  →  O (g) + 2H (g)

با توجه به ساختار لوئیس آب باید دو پیوند O-H بشکند و اتم های اکسیژن و هیدروژن تشکیل شود.

H=2×463kJ=+926

image 163

kJ

image 164

با توجه به ساختارهای لوئیس یک پیوند N-H تشکیل می شود و تشکیل پیوند همراه با آزاد شدن انرژی است پس

e10fc18c 9033 422f 96d0 ec5c128e9701