در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 67 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه 67 شیمی دوازدهم

. جدول زیر درصد جرمی مواد سازنده نوعی خاک رس  خاک رس مخلوطی از مواد گوناگون است را نشان می دهد که از یک معدن طلا استخراج شده است.

جواب خودرابیازمایید صفحه 67 شیمی دوازدهم

1- با توجه به داده های جدول به پرسش های زیر پاسخ دهید.

آ) نام شیمیایی هر یک از مواد موجود در این نوع خاک را بنویسید.

image 43

ب) سرخ فام بودن این نوع خاک رس را به وجود کدام ماده نسبت می دهید؟

fe2o3

پ) پیش بینی کنید هنگام پختن سفالینه های تهیه شده از این نوع خاک رس، از جرم کدام ماده به مقدار بیشتری کاسته می شود؟ چرا؟

آب، زیرا برهم کنش با دیگر ذره ها ضعیف تر بوده و آسان تر جدا می شود.

2- اگر اجزای این مخلوط نخست جداسازی شده سپس خالص سازی شوند، پیش بینی کنید ساختار ذرهای هریک از این اجزا در حالت خالص و جامد به جز  SiO2 با کدام الگوی زیر همخوانی دارد؟ چرا؟

image 45

طلا، (و دیگر فلز ها) همانند (پ)، آب شکل (ب)، و اکسید فلزها (به دلیل وجود کاتیون و آنیون) همانند شکل (آ)