در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 67 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه 67 شیمی یازدهم

1) دانش آموزی برای تعیین آنتالپی یک واکنش گازی از رابطۀ زیر استفاده کرده است، درستی این رابطه را بررسی کنید.

هر واکنش را می توان جمع دو واکنش دانست در واکنش اول تمام پیوندها شکسته می شود، انتالپی آن مثبت و گرماگیر است. در واکنش دوم از تمام اتم ها فرآورده ها بدست می آیند، که انتالپی آن منفی و گرماده است .

بنابراین مجموع آنتالپی این دو واکنش آنتالپی واکنش مورد نظر است

2) با استفاده از جدول میانگین آنتالپی پیوندها، ∆H هر یک از واکنش های ترموشیمیایی زیر را حساب نموده و با ∆H داده شده مقایسه کنید.

image 165
جواب خودرابیازمایید صفحه 67 شیمی یازدهم
جواب خودرابیازمایید صفحه 67 شیمی یازدهم